Home :: STATUT
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
STATUT PDF Štampa El. pošta

 

 

 

 

 

 

JEDRILIČARSKI KLUB “PALIĆ”

24413 Palić, Obala Lajoša Vermeša b.b

 

 

СТАТУТ

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Једриличарски клуб “Палић” (у даљем тексту Клуб) је самосталан, добровољан, невладин, неполитичан и непрофитни национални спортскиклуб у обласати једрења као гране спорта.

 

Члан 2.

Клуб је основан 01.05.1946. године у Суботици и тај дан се слави као данКлуба.

 

Назив и седиште Клуба

Члан 3.

Пуни назив Клуба је:

Једриличарски клуб “Палић”.

Vitorlázó egyesület “Palić”

Јedriličarski klub “Palić”

Скраћен назив Клуба је: ЈК “Палић”.

Седиште Клуба је на Палићу, на адреси Обала Лајоша Вермеша бб.

 

Заступање и представљање

 

Члан 4.

Клуб представља и заступа Председник Клуба.

Одлуком се могу одредити и друга лица с правима иобавезама у заступању Клуба у границама датих овлашћења.

 

Подручје активности

Члан 5.

Клуб обавља активности на остваривању статутарних циљева на целој територији Републике Србије

 

Правни статус

Члан 6.

Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

 

Печат, заштитни знак и застава

 

Члан 7.

Клуб има печат округлог облика на којем су у спољњем кругу исписанићириличним писмом “Једриличарски клуб – Vitorlázó egyesület” док удругом реду горњег дела је натпис “Јedriličarski klub”, у средини се налазистилизовани знак Клуба, на доњем делу печата се налази натпис “Суботица,Szabadka, Subotica”.

Клуб има печат округлог облика на којем су у спољњем кругу исписанилатиничним писмом назив и седиште Клуба, а у средини утистут је знакКлуба.

Клуб има штамбиљ правоугаоног облика, на коме је исписан латиничнимписмом назив и седиште Клуба и остављен простор за број и датум.

Клуб има заштитни знак: у заштитном знаку Једриличарског Kлуба Палићсе налази прегршт обележја једрења, а назив је обухваћен плаво-белимконопом, који у дну има чвор. У самом називу Једриличарског клуба слова„П“, „И“ и „Ћ“ су црне боје а слово „А“ је осмишљено као два једра плавебоје, слово „Л“ је представљено водоторњем, као заштитни симбол језераПалић, тачка на слово „И“ је у облику сунца. На знаку се још налази датумоснивања Једриличарског клуба. У духу једрења је постављено кормило исидро. Сва слова заштитног знака су исписана латиничним словима.

Застава клуба је у правоугаоног облика, беле боје са заштитним знакомЈедриличарског клуба Палић.

 

Чланство у Савезима и Удружењима

Члан 8.

Клуб је члан Једриличарског савеза Србије.

Клуб је члан Једриличарског савеза Војводине.

Клуб је члан Спортског Савеза Града Суботице.

Клуб се на основу одлуке надлежног органа Клуба може учланити у одговарајућенационалне и међународне спортске Савезе и Организације од значаја заостваривање циљева Клуба.


ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ КЛУБА

Циљеви

Члан 9.

Циљ Клуба је да:

- Својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцијиједриличарског спорта у Републици Србији и повећању бављења једрењему свим сегментима становништва Србије;

- Промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја,разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење једрењем;

- Обавља послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој иунапређење врхунских спортских резултата у једрењу;

- Обавља друге послове у складу са Законом о спорту, Стратегијом развојаспорта у Републици Србији и овим Статутом.

Садржај активности

Члан 10.

Клуб своје циљеве остварује кроз:

1. стварање услова за развој једрења у Републици Србији;

2. организовање и спровођење једриличарских спортскихманифестација и такмичења као и учешће на истима;

3. подршку у изградњи и одржавању спортских објеката као и управљање спортским објектима;

4. перманентно стручно образовање и спортско усавршавање првенствено својих чланова, спортиста,спортских стручњака и стручњака у спорту;

5. пружање помоћи својим члановима у унапређењу стручног рада;

6. подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признањаза изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењуспорта у Србији;

7. усклађивање активности чланова Клуба;

8. заступање заједничких интереса својих чланова пред државниморганима, органима аутономних покрајина и органима јединицалокалне самоуправе;

9. издавање сопствених публикација и подршку излажења другихпубликација од значаја за развој једрења у Србији и унапређењестручног рада у једрењу;

10. остаривање међународне спортске сарадње;

11. популаризацију једрења у медијима, образовним институцијама идругим организацијама;

12. предузимање мера за спречавање негативних појава у једрењу;

13. бригу о заштити здравља спортиста;

14. подстицање бављења једрењем, у свим сегментима;

15. активности на јачању спортског морала и спортског духа код својихчланова и утврђивању правила понашања у њиховим међусобнимодносима;

16. пружање помоћи својим члановима у областаи маркетинга,повезивања са привредом, увођења нових метода рада и пословања,прибављања пословних информација и сл.;

17. праћење да ли је рад чланова Клуба у складу са законом, Статутом иопштим актима Клуба и помагање члановима у отклањањунедостатака у раду и решавању спорова који угожавају остваривањефункција и циљева чланова Клуба;

18. друге активности и мере које доприносе реализацији циљева Клубаи остваривању положаја утврђеног Законом о спорту и Стратегијомразвоја спорта у Републици Србији.

Остваривање циљева Клуба ближе се регулише одговарајућим општимактима (спортским правилима) које доносе надлежни огран Клуба у складуса овим Статутом.

Клуб може ради остваривања активности из става 1. овог члана основатипривредна друштва, установе или други законом утврђен обликорганизовања, у земљи и иностранству, самостално или са другим правними физичким лицима.

ОРГАНИ КЛУБА

Члан 11.

Клубом управљају његови чланови, непосредно или преко својихизабраних представника у органима Клуба, на начин одређен овимСтатутом.

Организација Клуба систематизована је како следи:

- Скупштина Клуба

- Управа Клуба

- Извршни органи Клуба

- Контролни орган Клуба

У управу Клуба и извршне органе Клуба могу бити бирани само редовни и почасни чланови Клуба и морају минимално имати средње образовање.

Члан 12.

Управу Клуба чине (у даљем тексту „Управа“):

- Председник Клуба

- Управни одбор Клуба (као орган Клуба)

Чланови Клуба у управиКлуба морају испуњавати услове прописане чланом 33. став 2. и став 3. као и чланом 99. став 5. Закона о спорту, као и друге услове прописане овим Статутом.

Члан 13.

Извршни органи Клуба су:

- Секретар Клуба

- Благајник Клуба

- Дисциплинска комисија Клуба

- Друга лица именована одлукама Управе Клуба за обављање појединих активности

Члан 14.

Контролни орган Клуба је Надзорни одбор Клуба у смислу члана 60. Закона о спорту.Надзорни одбор Клуба је независни орган са задатком контроле законитости рада и финансијског пословања Клуба.

Чланови Надзорног одбора Клуба не могу бити чланови Клуба у складу са законом.

ИзборНадзорног одбора Клуба је у надлежности Управног одбораКлуба.

Мандат надзорног одбора мора бити континуалан и одређен одлуком Управе или облигационим односом са члановима Надзорног одбора, односно привредним субјектом који ће вршити надзор а који ће именовати чланове Надзорног одбора.

Скупштина Клуба

Члан 15.

Скупштина је највиши орган Клуба.

Скупштину Клуба чине делегати Скупштине Клуба са једнаким правом гласа.

Сви чланови Клуба учествују у раду Скупштине Клуба, непосредно као делегати Скупштине или преко својих представника - делегата.

Редовни и почасни чланови Клуба су делегати Скупштине Клуба по аутоматизму.

За почасне чланове Клуба који у претходне две године нису учествовали у раду Скупштине Клуба сматраће се да нису заинтересовани за рад Скупштине и изузеће се код утврђивања кворума за рад наредне седнице Скупштине.

Придружени чланови Клуба у раду Скупштине учествују преко свог делегата на начин да сваких 10 придружених чланова бира свог делегата у Скупштини Клуба. У случају да придружени чланови Клуба најкасније 3 (три) дана пре одржавања седнице Скупштине не предају листу својих делегата, сматраће се да нису заинтересовани за рад Скупштине и изузеће се код утврђивања кворума за рад наредне седнице Скупштине.

Делегати који у Скупштини Клуба представљају малолетне чланове Клуба су њихови родитељи или старатељи.

Делегат се пре одржавања седнице Скупштине може одрећи гласачког права за ту седницу путем писменог поднеска у којем ће обавестити сазиваоца седнице да не жели да учествује у раду те седнице Скупштине. Овакав случај изоставља се при утврђивању кворума за рад Скупштине.

Делегат може, у случају да је спречен да присуствује седници Скупштине, и писаним путем, пре одржавања седнице Скупштине изнети своје ставове или изјаснити се по тачкама дневног реда седнице за које се захтева гласање. Овакав случај урачунава се при утврђивању кворума за рад Скупштине само у случајевима да се делегатписмено и децидно изјаснио по свим тачкама дневног реда и да се из тог изјашњења недвосмислено могу извести закључци о ставовима одсутног члана. Писмено изјашњење у овом случају износи се јавно на седници Скупштине.

Члан 16.

Скупштина Клуба одлучује о:

1) усвајању, односно изменама и допунама статута Клуба;

2) верификацији финансијских и прихватању ревизорских извештаја;

3) усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава као и о усвајању осталих извештаја о раду и реализацији одређених активности Клуба;

4) избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и чланова Управе Клуба;

5) удруживању у савезе;

6) статусним променама;

7) престанку Клуба;

8) формирању привременог радног председништва Клуба са свим ингеренцијама Управе Клуба само у случају блокаде рада Клуба услед оставке или разрешења Управе Клуба али само до сазивања нове изборне седнице Скупштине

9) другим питањима утврђеним законом и статутом Клуба.

Одлука Скупштине о усвајању и изменама и допунама Статута, статусним променама ипрестанку Клуба доноси се већином гласова од укупног броја делегатаСкупштине, односно утврђеног кворума за рад Скупштине, у складу са Законом о спорту.

Члан 17.

Редовна Скупштина Клуба сазива се најмање једанпут годишње.

У случају потребе одлучивања о хитним стварима од интереса за рад и функционисање Клуба и у случајевима када није потребна дискусија делегата Скупштине пре гласања, седнице Скупштине могу се одржавати и електронским путем.

Редовну седницу Скупштине Клуба сазива Председник Клуба, односно лице које представља и заступа Клуб у границама датих овлашћења.

Редовном седницом Скупштине Клуба председава Председник Клуба, односно лице које представља и заступа Клуб у границама датих овлашћења.

Рад Скупштине Клуба је јаван.

Члан 18.

Сваки члан Клуба позива за на седницуСкупштине, са достављањем предлогадневног реда, најмање 10 дана пре одржавања седнице Скупштине.

Позив за седницу Скупштине се шаље електронским путем на е-маил адресу члана и истицањем позива на интернет сајту Клуба или електронској огласној табли Клуба.

Позив за седницу може се, уколико то члан Клуба посебно захтева, слати и у писменој форми на поштанску адресу члана Клуба наведену у приступници.

Члан Клуба може дати предлог за измену дневног реда Скупштине у виду поднеска са образложењем, најкасније 5 (пет) дана преодржавања Скупштине.

Председавајући Скупштине најкасније три дана пре одржавања седнице Скупштине утврђуједефинитивни предлог дневног реда Скупштине и објављује га истицањем на интернет сајту Клуба или електронској огласној табли Клуба.

На почетку седнице Скупштине, председавајући утврђује да ли постојикворум за рад и одлучивање те да ли је седница Скупштине сазвана у складу са овимСтатутом.

Предлог за именовање записничара са седнице даје председавајући седнице Скупштине. Скупштина може предложити именовање још једног записничара. Верификацију именовања записничара врши Скупштина путем јавноггласања.

Коначни дневни ред седнице Скупштине утврђује се на почетку сваке седнице гласањем о усвајању дневног реда.

Одлуке које Скупштина донесе уносе се у књигу Одлука Скупштине коју води овлашћено лице Клуба.

Члан 19.

Управа Клуба може у свако доба сазвати ванредну седницу Скупштинеако то интереси Клуба захтевају.

На сазивање ванредне седнице Скупштине из претходног става сходно се примењују одредбеовог Статута о сазивању редовнеседнице Скупштине.

Ванредна седница Скупштине Клуба мора се сазвати без одлагања, у року који је захтевом наведен, уколико то тражи Надзорни одбор клуба. Искључиво у овом случају не важе рокови дефинисани чланом 17. став 1. овог Статута. Ванредном седницом Скупштине у том случају не мора да председава Председник Клуба или лице које представља и заступа клуб у границама датих овлашћења.

Сазивање ванредне седнице Скупштине Клуба може тражити једна трећина делегатаСкупштине узпредлагање дневног реда, а ако надлежни орган Клуба не сазове седницу Скупштине,њу могу сазвати они чланови Клуба који су тражили њено сазивање.

Ванредна седница Скупштине семора сазвати најкасније у року од 15 дана од дана подношења уредног захтева за одржавањеседнице Скупштине Клуба, с тим да између подношења уредног захтева за одржавање Скупштине и одржавања саме Скупштине Клуба не сме да протекне више од 30 дана, асамо изузетно, из крајње оправданих разлога, рокови за сазивање и одржавање скупштине могубити и двоструко дужи.

На дневном реду ванредне седнице Скупштине Клуба могу бити само оне тачке које су у захтеву за одржавање седнице наведене. Дневни ред ванредне седнице Скупштине се не може допуњавати.

Члан 20.

Скупштина може да ради и одлучује ако је присутна већина делегата Скупштине након утврђивања кворума, а одлуке доноси већина присутних делегата, осим услучајевима када је законом или овим Статутом другачије одређено.

О питањима која нису наведена у дневном реду редовне седнице Скупштине, а појаве сетоком седнице Скупштине, може се доносити одлука само ако сеСкупштина са тиме сагласи двотрећинском већином присутних делегата.

Делегати Скупштине на седницама по правилу одлучују јавно дизањем руку, осим ако Скупштинавећином потребном за рад и одлучивање не одлучи да се гласање обавитајно, односно ако Статут не предвиђа друкчији начин гласања у појединим случајевима.

Председник Клуба

Члан 21.

Председника бира Скупштина Клуба из реда истакнутих редовних или почасних чланова Клуба.

За председника Клуба може бити бирано само потпуно пословно способно физичко лице у складу са Законом о спорту.

Кандидат за Председника Клуба мора бити члан Клуба дуже од 10 година.

Кандидат за Председника Клуба не може бити лице или члан којем је у претходном периоду излгасано неповерење на Скупштини клуба или које је кажњавано од стране Дисциплинске комисије клуба за теже или тешке прекршаје.

Кандидат за председника Клуба мора испуњавати услове прописане чланом 33. став 2. и став 3. као и чланом 99. став 5. Закона о спорту.

Председник може да буде поново биран на исту функцију.

Председник за свој рад одговара Скупштини Клуба.

Члан 22.

Председник Клуба:

- својим моралним ауторитетом симболички представља Клуб и његов значај и место у друштву;

- оличава, усмерава и усклађује активности Клуба и његових органа;

- даје смернице и утврђује предлог општих аката;

- остварује сарадњу са другим спортским и друштвеним чиниоцима;

- обавља друге послове од највишег значаја за потребе Клуба.

Председник одређена овлашћења из свог делокруга може пренети на председника Управног одбора Клуба иСекретара Клуба.

Председник Клуба се стара и одговара за законитост рада Клуба, организује и водиактивности и пословање Клуба, брине се о уредном вођењу прописаних евиденција ипословних књига, верификује законитост и усаглашеност одлука органа клуба са Статутом, општима актима Клуба, плановима и буџетом, спроводи одлуке органа Клуба и има у односу на остале чланове Управе Клуба и Извршне органе Клуба као и ангажована лица у Клубу положај, односно овлашћења директора у правномлицу, у складу са законом којим се уређује рад.

Одлуке осталих органа Клуба које ограничавају овлашћења Председника Клуба као законског заступника немају правнодејство према трећим лицима.

Члан 23.

Председник се бира на мандат од 4 (четири) године.

Избор председника врши се на бази утврђивања листе кандидата који испуњавају услове прописане чланом 21. став 1., став 2., став 3., став 4. и став 5. овог Статута.

Кандидате за избор председника Клуба који испуњавају услове из члана 21. ставови од 1. до 5.за потребе формирања прелиминарне изборне листе предлажу делегати Скупштине тајним гласањем путем личног достављања папира председавајућем Скупштине, односно председнику изборне комисије, претходно добијеног за те потребе и печатираног печатом Клуба, са читко исписаним предлогом само једног кандидата за председника по имену и презимену.

По завршетку ове фазе гласања утврђује се прелиминарна листа кандидата за Председника Клуба.

Сваки кандидат за Председника Клуба мора да да изјаву да прихвата кандидатуру и да испуњава услове из члана 21. став 1., став 2., став 3., став 4. и став 5. овог Статута пре отпочињања гласања за избор.

По добијању сагласности, односно изјаве кандидата са прелиминарне листе у смислу претходног става овог члана, утврђује се коначна листа кандидата за Председника Клуба. Кандидати који не испуњавају било који од услова из члана 21. став 1., став 2., став 3., став 4. и став 5. овог Статута не могу се наћи на коначној изборној листи кандидата за Председника Клуба.

Избор за Председника Клуба врши се тајним гласањем на седници Скупштине путем личног достављања папира председавајућем Скупштине, односно председнику изборне комисије, претходно добијеног за те потребе и печатираног печатом Клуба, са читко исписаним именом и презименом једног од кандидата са утврђене коначне изборне листе кандидата за Председника Клуба.

Кандидат који освоји највише гласова је изабрани Председник Клуба.

Члан 24.

Ако Председник у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде заступник ускладу са Законом о спорту, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тихуслова.

Председнику Клуба престаје функција пре истека времена на коју јеизабран оставком или разрешењем.

Председник може у свако доба дати оставку Клубу писаним путем.

Оставка Председника производи дејство у односу на Клуб даном подношења,осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Оставка се региструје у складу са законом којим је уређен поступак регистрације уАгенцији за Привредне Регистре РС.

Ако је Председник као једини заступник Клуба дао оставку, у обавези је да настави дапредузима послове који не трпе одлагање до именовања новог заступника, али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом којим је уређен поступак регистрације уАгенцији за Привредне Регистре.

По престанку функције у случајевима из става 2. овог члана, његове послове и ингеренцију привремено преузима председник Управног одбора који је дужан да у року од 10 (десет) дана од дана престанка функције Председнику сазове ванредну седницу Скупштине Клуба за избор новог Председника Клуба. Ова ванредна седница мора се одржати у року од 30 дана од дана престанка функције Председнику.

Скупштина може разрешити Председника Клуба и пре истека мандата на који је именован,без навођења разлога. Под разрешењем Председника Клуба у овом смислу не подразумева се изгласавање неповерења.

У случају престанка мандата Председнику пре рока на који је изабран,мандат престаје свим члановима Управног одбора с даном прве седницеСкупштине на којој се бира нови Председник Клуба у складу са овим Статутом.

Ако Клуб остане без јединог заступника, а нови заступник не будерегистрован у Регистру у даљем року од 60 дана, сваки члан Клуба може тражити дасуд у ванпарничном поступку постави привременог заступника Клуба, а суд је је по Закону дужан да одлуку по захтеву донесе у рокуод осам дана од дана пријема захтева.

Члан 25.

Председник Клуба је дужан да информише органе Клуба о активностима иделатностима Клуба и његовом финансијском пословању.

Уколико орган Клуба, односно трећина чланова Клуба захтева добијање података из става 1. овог члана, Председник Клуба је дужан да им таквеинформације саопшти најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Управни одбор Клуба

Члан 26.

Чланове Управног одбора бира Скупштина Клуба из редовапочасних или редовних чланова Клуба.

Управни одбор Клуба има 5 чланова.

Међу члановима Управног одбора морају бити представници:

- Тренера

- Такмичара

- Рекреативаца

- Windsurf секције

Представник категорије из претходног става овог члана може бити члан Клуба који припада тој категорији.

Пети члан Управног одбора Клуба мора бити члан који испуњава услове из става 1., става 7 и става 8. овог члана.

Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) годинеа исто лице може поново битибирано за члана Управног одбора.

Кандидат за члана Управног одбора, односно члан Управног одбора не може бити лице или члан којем је у претходном периоду излгасано неповерење на Скупштини Клуба или које је кажњавано од стране Дисциплинске комисије Клуба за теже или тешке прекршаје.

Кандидат за члана Управног одбора, односно члан Управног одбора мора испуњавати услове прописане чланом 33. став 2. и став 3.Закона о спорту и мора имати минимално средње образовање.

Управни одбор за свој рад одговарају Скупштини Клуба и Председнику Клуба.

Члан 27.

НадлежностиУправног одбора:

- води текуће послове Клуба

- извршава одлуке и задатке Скупштине и Председника Клуба

- представља солидарног финансијског налогодавца Клуба заједно са Председником Клуба

- утврђује предлоге Статута(његове промене или измене), финансијског плана, програма радаи завршнограчуна Клуба;

- доноси опште акте и финансијски план;

- предлаже Скупштини финансијске извештаје;

- доноси општа акта, која нису у надлежности Скупштине;

- врши унутрашњу организацију Клуба;

- утврђује зараде запослених у Клубу;

- именује Дисциплинску комисију и доноси Правилник о дисциплинској и материјалнојодговорности чланова Клуба и делује као другостепени орган при жалбама на одлуке Дисциплинске комисије;

- усваја план стручног рада, програма такмичења и припрема;

- обезбеђује средства за рад Клуба;

- утврђује предлог одлуке о статусним променама;

- одлучује о пријему у чланство и престанку чланства у Клубу и о статусу чланства чланова Клуба;

- одређује изглед чланске карте;

- одлучује о спортским такмичењима које Клуб организује;

- прави план наступа на такмичењима, организује и израђује буџет такмичења;

- бира представнике Клуба у организацијама и савезима, даје предлоге о чланству Клуба у савезимаи организацијама;

- одлучује о образовању огранака, секција или подружница, њиховомместу обављања делатности и заступнику;

- даје сагласност на уговоре о спонзорству;

- одлучује о формирању школе једрења и обуци рекреативаца;

- именује тренере за поједине категорије и класе;

- додељује награде и признања Клуба;

- одлучује о ангажовању стручњака, стручном оспособљавању и унапређењу знања;

- одлучује са којим спортистима и тренерима ће Клуб да закључи облигациони однос и утврђује елементе, као и услове раскида облигационог односа пре истека рока;

- одлучује о преузимању обавеза из здравственог осигурања спортиста у складу са законом;

- утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;

- одлучује о закључењу уговора са својим перспективним и категорисаним спортистима, о

- њиховом осигурању и стипендирању;

- одлучује о плаћању превоза, трошкова смештаја и исхране најбољим једриличарима за времеприпрема и такмичења;

- одлучује о посебној накнади на име новчане помоћи перспективним и категорисаним спортистима;

- утврђује посебне програме бриге о перспективним спортистима;

- одлучује који су документи и подаци службена или друга тајна;

- одлучује о покретању спора или одустајању од њега;

- одобрава правне послове у случају сукоба интереса;

- одлучује о оснивању предузећа, установа, агенција и сл. од значаја за Клуб, односно о њиховомгашењу;

- по потреби именује лице или члана, или формира комисије или радна тела заобављање одређеног посла, те одређује састав и делокруг рада тих тела;

- управља имовином Клуба;

- одлучује о закупу и давању у најам имовине Клуба и располаже имовином са пажњом доброг домаћина;

- одређује годишњи износ чланарине и других обавеза чланова Клуба;

- утврђује награде и признања Клуба организацијама и појединцима зазаслуге и резултате у развоју и унапређењу спорта и одлучује ододели награда и признања;

- Скупштини подноси годишњи извештај о свом раду;

- обавља све друге активности везане за остваривање циљева Клубакоје нисуна основу овог Статута у изричитој надлежности других органаКлуба;

- стара се о доследном поштовању буџета Клуба, буџета појединих такмичења или манифестација и стара се о законитости трошења додељених буџетских средстава

 

Члан 28.

Управни одбор Клуба, односно његови чланови се бирају на мандат од 4 (четири) године.

Кандидате за избор чланова Управног одбора Клуба који испуњавају услове из члана 26. став 7. и став 8. предлажу делегати Скупштине јавно и појединачно, у складу са прописаном заступљеношћу из члана 24. став 3. овог Статута, респективно.

Сваки делегат скупштине може да предложи само једног представника у складу са заступљеношћу из члана 26. став 3. овог Статута.

Након предлагања представника утврђује сесастав пет појединачних прелиминарнихлиста кандидата представника чланства. О свакој појединачној прелиминарној листи спроводи се посебно гласање. Прелиминарна листа кандидата појединачних представника мора да има најмање два члана.

Сваки кандидат за члана Управног одбора мора да да изјаву да прихвата кандидатуру и да испуњава услове из члана 26. став 7. и став 8. овог Статута пре отпочињања гласања за избор.

По прихватању кандидатуре и добијању позитивне изјаве о испуњавању услова утврђују се појадиначне коначне изборне листе кандидата.

Представник чланства одређене категорије, односно секције на појединачним коначним изборним листама, који добије највише гласова делегата Скупштине улази у састав Управног одбора Клуба.

По утврђивању састава Управног одбора приступа се јавном гласању за председника управног одбора и потпредседника управног одбора. Члан клуба из утврђеног састава Управног одбора који добије највише гласова делегата Скупштине биће изабран за председника Управног одбора, а други по реду по броју гласова за потпредседника Управног одбора Клуба. У случају једнаког броја гласова, гласање се понавља. Гласање се, у претходном случају може поновити највише три пута после чега једног од та два кандидата Председник Клуба именује за председника Управног одбора Клуба.

Члан 29.

Ако члан Управног одбора(под овим појмом даље се подразумева било који члан из састава Управног одбора, урачунавајући и председника и потпредседника Управног одбора) у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан управе ускладу са Законом о спорту и овим Статутом, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тихуслова.

Члану Управног одбора Клуба престаје функција пре истека времена на коју јеизабран оставком или разрешењем.

Члан Управног одбора може у свако доба дати оставку Клубу писаним путем.

Оставка члана Управног одбора производи дејство у односу на Клуб даном подношења,осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Ако јечлан Управног одборадао оставку, у обавези је да настави дапредузима послове који не трпе одлагање до именовања новог члана Управног одбора, али не дуже од 30 дана од дана почетка правног дејства оставке.

По престанку функције у случајевима из става 2. овог члана, председник Управног одбора, потпредседник Управног одбора или Председник Клуба дужан је да у року од 7 (седам) дана од дана престанка функције било ком члану Управног одбора сазове ванредну седницу Скупштине Клуба за избор новог члана. Ова ванредна седница мора се одржати у року од 20 дана од дана престанка функције. У овом случају предлагање кандидата може бити у надлежности осталих чланова Управног одбора или Председника Клуба.

Скупштина може разрешити било ког члана Управног одбораи пре истека мандата на који је именован,уз навођење разлога, али на његово место мора одмах изабрати ново лице.

Мандат новоизабраног члана почиње одмах по разрешењу претходног члана а престаје самандатом претходно изабраних чланова Управног одбора.

Разрешење члана Управног одбора може да иницира и Председник Клуба путем сазивања ванредне седнице Скупштине клуба.

Основ за покретање поступка разрешења члана Управног одбора клуба може бити његово учестало изостајање са седница Управног одбора, пасиван рад или неактивност у раду Управног одбора.

Члан 30.

Управни одбор заседа и одлучује на седницама које сазива председник Управног одбора, а услучају његове спречености потпредседник Управног одбора или Председник Клуба. Позив за седнице Управног одбора објављују се јавно на огласној табли Клуба или електронској огласној табли Клуба којој сваки члан има приступ.

Седнице Управног одбора одржавају се најмање једном месечно, а по потреби и чешће. Седницама по правилу присуствује и Председник Клуба, Благајник Клуба и Секретар Клуба. Седницама Управног одбора могу присуствовати и делегати Скупштине под условом да нека од тачака предложеног дневног реда није категорисана као службена тајна Клуба.

Управни одбор може да одлучује ако је присутно више од половине укупногброја чланова. У случају да Управни одбор нема кворум потребан заодлучивање, председник Управног одбора, односно потпредседник Управног одбораће, само у хитнимслучајевима, сазвати најкасније у року од 5 (пет) дана нову седницу са истимдневним редом. Управни одбор на поновљеној седници може да одлучујевећином гласова присутних чланова.

Управни одбор одлучује простом већином гласова присутних чланова.

Одлуке Управног одбора постају извршне, правоснажне и пуноважне тек по верификацији (потпису) истих од стране Председника Клуба или лица кога он овласти у свом одсуству а које је члан Клуба али није члан Управног одбора Клуба.

Председник Клуба има право опозива одлуке Управног одбора уколико је иста донета у његовом одсуству или уколико касније утврди да је иста у супротности са регулативом или интересима Клуба и његовог чланства као и из других оправданих разлога. Опозив одлуке Управног одбора Председник Клуба дужан је извршити јавном објавом на огласној табли Клуба или електронској огласној табли. Опозив одлуке Управног одбора има правно дејство одмах по јавном објављивању.

О одлукама Управног одбора води се књига одлука за текућу годину и иста се мора трајно чувати. Евентуални опозиви одлука у смислу става 6. овог члана саставни су део књиге одлука Управног одбора.

Одлука Управног одбора о отуђењу непокретне имовине Клуба пуноважнаје само уз сагласност Скупштине Клуба.

Чланови Управног одбора приликом одлучивања нису везани обавезамапрема трећим лицима или организацијама нити могу примати од њих упутства, и дужнису да штите интересе Клуба као целине и заступају одлуке Скупштине иУправног одбора Клуба.

Управни одбор може да одлучује о хитним ипитањима, осим усвајања општих аката, и на седници одржаној узкоришћење електронских средстава комуникација (тзв. електронскаседница).

Управни одбор може на писмени предлогпредседника Управног одбора, односно председавајућег Управног одбора да одлучује и писменим изјашњењем чланова ван седнице,осим усвајања општих аката. Уколико се члан Управног одбора не одазове на ово писмено изјашњење у остављеном року, сматраће се да неоправдано није учествовао у раду Управног одбора.

Члан Управног одбора има право неоправданог изостанка или неучествовања на седници Управног одбора највише 4 (четири) пута годишње.

Члан 31.

Председник Управног одбора, по правилу, замењујеПредседника Клуба у свим правима и обавезама за време његовог одсуства осим у праву опозива одлука Управног одбора.

Интерним актом или посебним овлашћењм може се овластити и друго лице из редова чланства за привремено заступање Клуба за време одсуства Председника Клуба.


Члан 32.

У случају када је истекао мандат члановауправе Клуба, а нови нису изабрани, раније изабрани чланови Управе врше дужност до преузимања дужности одстране новоизабраних чланова Управе.

Члан 33.

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлукомпроузрокују Клубу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњомнепажњом. За штету не одговарају чланови који су били против доношењаштетне одлуке или су се уздржали од гласања.

Члан органа клуба нема право гласа на седници органа Клуба кад сеодлучује о:

1. покретању спора или одустајању од спора против њега;

2. одобравању послова између њега и Клуба у случају сукоба интереса,односно постојања личног интереса при одлучивању;

3. његовој одговорности или разрешењу.

Члан органа Клуба нема право гласа ако се одлука односи на закључењеправног посла са њим или ако се одлучује о имовинским питањима која су повезана сањеговим брачним другом или рођаком до другог степена сродства у правојлинији или се односе на неко правно лице над којим он има контролу илиекономски интерес.

Секретар Клуба

Члан 34.

Клуб може да има Секретара Клуба. Секретара Клуба бира Председник Клуба из редова редовних или почасних чланова.

Мандат Секретара Клуба везан је за мандат Председника Клуба.

Секретар:

- спроводи правила канцеларијског пословања Клуба;

- организује и извршава административне послове у Клубу;

- издаје налоге за службена путовања и решења за службени пут у иностранство;

- стара се о припреми седница Управног одбора и извршењу одлука исте;

- заприма, систематизује, прослеђује и експедује документе Клуба;

- прати администрацију финансијског аспекта пословањаКлуба;

- обавља и друге послове које му задајеПредседник Клуба и Управни одбор Клуба.

Благајник Клуба

Члан 35.

Благајника Клуба бира и разрешава Управни одбор клуба.

По правилу, мандат благајника везан је за мандат Управног одбора.

Благајник је за свој рад одговоран Управном одбору и Председнику Клуба, као и Надзорном одбору Клуба.

Благајник Клуба:

- стара се о финансијском аспекту пословања Клуба и одговара за њега

- прати прилив, трошење и документовање трошка наменских средстава клуба

- прати и врши уплате и исплате са рачуна Клуба

- реализује благајничко пословање Клуба у складу са регулативом која то прописује

- врши издавање рачуна и налога за уплату члановима клуба и трећим лицима и привредним субјектима

- врши опомињање и покретање поступка принудне наплате

- сарађује са клупским књиговођом

- учествује у састављању финансијских извештаја о регатама, манифестацијама и уопштено о пословању клуба

- извештава управу клуба о дознакама

- прати реализацију уговора са финансијским обавезама

- указује на постојање дугова према Клубу и од стране Клуба

- припрема извештај за Надзорни одбор Клуба о финансијском аспекту пословања Клуба учесталошћу која се од њега, односно Клуба, захтева

Дисциплинска комисија

Члан 36.

Дисциплинска комисија Клуба је независниизвршни орган Клуба којиодлучује о дисциплинској одговорностии санкцијама утврђеним Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Ј.К. „Палић“.

Избор чланова и начин рада Дисциплинске комисије Клуба у потпуности се одређује Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Ј.К. „Палић“.

Ни један члан Клуба ни по којој основи не може бити изузет од дисциплинске и материјалне одговорности, нити може бити дисциплинскикажњен или сносити друге негативне последице због коришћења својихправа утрвђених законом и општим актима Клуба.

ЧЛАНСТВО У КЛУБУ

Члан 37.

Чланови Клуба су добровољно удружени спортисти и љубитељи једрења, у циљу бављења једриличарством, наутиком и сродним активностима, који су прихватили Статут и друге акте Клуба и на задовољавајући начин учествују у извршавању задатака и планова Клуба, те доприносе развитку Клуба и једриличарства.

Клуб и његови чланови функционишу као јединствени систем спорта у Репблици Србији.

Чланови Клуба Своја права у међународним спортским организацијама остварују искључиво преко Једриличарског Савеза Србије, посредством матичног Клуба.

Члан 38.

Физичко лице може бити члан Клуба независно од година старости.

Изјаву о приступању, односно учлањењу у Клуб за малолетно лице даје малолетно лице уз претходну писану сагласност родитеља, односностаратеља.

Клуб води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљањаКлубом у складу са законом и правилницима.

Члан 39.

Свако лице може под једнаким условима утврђеним статутом да постане члан Клуба.

Чланови Клуба имају право да у свако доба иступе из чланства.

Члан не може једнострано да иступи из Клуба у случају када се уговоромобавезао да ће остати члан до истека одређеног рока, осим ако је у складу са законом уговорраскинут, поништен или је утврђена његова ништавост.

Чланство у Клубу не може се преносити нити наследити.

Члан 40.

Члан Клуба може да буде сваки држављанин Републике Србије, као и странац који:

- аплицира у чланство попуњавањем приступнице;

- прихвати Статут, сва правила и општа акта Клуба, надлежних Савеза и World Sailing-а и изјави да поседује пливачке способности те да ће се једрењем на води бавити искључиво на сопствену одговорност;

- буде примљен у чланство већином гласова на седници УО;

- уплати годишњу чланарину сагласно одлуци УО;

- активно учествује у остваривању задатака, циљева и планова Клуба и извршава обавезе у складу сасвојим способностима и могућностима.

Члан 41.

Статуси чланства члана у Клубу могу бити:

- почасни,

- редовни,

- придружени,

а у оквиру следећихкатегорија чланства, независно од гране односно секције једриличарског спорта

- рекреативац

- такмичар

Почасни члановиКлуба су својим радом знатно допринели раду Клуба, једриличарског спорта инаутике, или спорта уопште. Почасни чланови имају сва права као и редовни чланови, а поредтога и посебна права на свечаностима и манифестацијама. Почасни чланови немају обавезуплаћања чланарине. Звањепочасног члана Клуба додељује Управни одбор, а потврђује прва наредна Скупштина. То звање једоживотно, а укида га Скупштина у изузетним случајевима.

Редовни чланови Клуба су лица која се у клубу активно баве спортском активношћу за којује Клуб регистрован, стручњаци ангажовани уКлубу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту), лица изабрана у органеклуба, радници у радном односу са Клубом.

Редовни чланови Клуба дужни су да извршавају своја права и обавезе, поштујући правила понашања Клуба.

Редовни чланови морајуучествовати у раду Клуба најмање годину дана као Придружени чланови, осим у посебним случајевима о којима одлучује Управни одбор Клуба у складу са Правилником о чланству и чланаринама у Ј.К. „Палић“.

Придружени члановису лица која се у клубу активно баве спортском активношћу за којује Клуб регистрован или својим активностима доприносе раду и развоју Клуба и једриличарског спорта уопште. Након годину даначланства придружени члан може постати редован члан Клуба уколико се у том периоду активно бавио једрењем у складу са својим могућностима и активно доприносио раду Клуба и остваривању циљева Клуба, односно ако је остваривао своја права и обавезе дефинисане овим Статутом. Одлуку о испуњености услова за преквалификацију статуса чланства доноси Управни одбор једном годишње, у складу са Правилником о чланству и чланаринама у Ј.К. „Палић“.

Члан 42.

Правилником о чланству и чланарини и Ј.К. „Палић“ ближе се одређује приступ у чланство, чланство у Клубу и начин плаћања чланарине.

Члан 43.

Општа права сваког члана Клуба:

- покреће и разматра сва питања везана за остваривање циљева Клуба;

- користи помоћ, подршку и услуге Клуба, у мери која не штети интересима других члановаКлуба;

- остварује увид у рад Клуба и његових органа;

- учествују у активностима Клуба;

- добије информације потребне за остваривање чланских права;

- управља пословима Клуба (право гласа) у складу са овим Статутом;

- даје своје предлоге, сугестије и мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључка идр. а такође и тражи интервенцију Клуба код надлежних спортских и државних органа радизаштите сопствених или интереса чланова Клуба;

Опште обавезе сваког члана Клуба су да:

- сарађује са другим члановима Клуба и у односима са њима поштује спортске и етичкепринципе;

- учествује у активностима и остваривању циљева Клуба и раду органа Клуба;

- редовно измирује своје финансијске обавезе према Клубу;

- даје Клубу податке и информације које Клуб од њега тражи ради обављања законом иСтатутом предвиђених послова и задатака;

- испуњава све обавезе утврђене законом, Статутом Клуба и другим општим актима Клуба инадлежних националних спортских савеза;

- у потпуности поштује сва општа акта Клуба;

- извршава правоснажне одлуке органа Клуба и надлежне арбитраже;

- чува спортски дух и углед Клуба и једриличарског спорта у целини;

- опрему и средства Клуба користи у складу са њиховом наменом утврђеном Статутом и општимактима Клуба.

Права и обавезе редовних чланова Клуба су да:

- користе објекте и средства Клуба, у складу са наменом и планом коришћења,

- плаћају чланарину најкасније до 15. марта за текућу годину и редовно измирују остале новчанеобавезе Клубу;

- у складу са својим могућностима и способностима доприносе напретку Клуба у такмичарскомили организационом погледу, развоју и унапређењу једриличарства, наутике и спортског духа;

- активно учествују у раду Клуба, на доношењу и реализацији планова и програма рада, да бирајуи буду бирани у све органе Клуба;

- учествују у обавезним радним акцијама ради одржавања и уређењу земљишта, објеката, опремеи друге имовине Клуба, или да уплате износ дневнице у случају одсуства са те акције;

- покрену и разматрају сва питања везана за рад Клуба, да предлажу или иницирају доношењеодлука, промене у организовању, информишу Клуб о променама у законодавству и друштву, одинтереса за рад Клуба;

- траже на увид све планове, нормативне акте, записнике са седница Управног одбора, финансијски план иизвештај, те да стављају примедбе и обавештавају о уоченим неправилностима;

- од надлежних органа Клуба добију одговор на своје предлоге, примедбе и сугестије;

- чувају спортски углед Клуба и извршавају све одлуке Управног одбора и Скупштине.

Права и обавезе придружених чланова Клуба су да:

- користе објекте и средства Клуба, у складу са наменом и планом коришћења;

- у складу са својим могућностима и способностима учествују у раду Клуба и доприносе напреткуКлуба;

- учествују у обавезним радним акцијама ради одржавања и уређења земљишта, објеката, опремеи друге имовине Клуба, или да уплате износ дневнице у случају одсуства са те акције;

- буду информисани, покрећу питања везана за рад Клуба и траже на увид Клупскудокументацију;

- чувају спортски углед Клуба и извршавају одлуке Управног одбора и Скупштине.

Права и обавезе малолетних чланова Клуба су да:

- користе објекте и средства Клуба, у складу са наменом и планом коришћења уз надзор родитеља, старатеља или ментора, тренера или другог овлашћеног лица Клуба (у даљем тексту: старешине Клуба);

- у складу са својим могућностима и способностима учествују у раду Клуба и доприносе напреткуКлуба;

- учествују у обавезним радним акцијама ради одржавања и уређења земљишта, објеката, опреме и друге имовине Клуба, у складу са својим могућностима;

- буду информисани, покрећу питања везана за рад Клуба и траже на увид Клупску документацију;

- захтевају присуство старешине Клуба при извршавању задатака и обавеза према Клубу;

- строго поштују ауторитет додељеног старешине који ће се старати о свим аспектима извршавања појединих обавеза или активности у Клубу;

- једрење на води отпочну и спроводе искључиво по одобрењу овлашћеног и одговорног лица Клуба, односно родитеља или старатеља;

- чувају спортски углед Клуба и извршавају одлуке Управног одбора и Скупштине.

Клуб обезбеђује члановима, у складу са овим Статутом и општим актима Клуба, право на жалбуна одлуку органа Клуба којом је одлучивано о правима и обавезама чланова Клуба, осимако је за доношење одлуке надлежна арбитража у складу са Законом о спорту и овим Статутом.

Члан 44.

Чланство у Клубу престаје:

- на писани захтев члана за иступање

- одлуком надлежног органа Клуба о искључењу

- престанком рада Клуба

- смрћу члана

Услед болести, дужег одсуства или другог оправданог разлога, члан може да тражи одобрење статуса мировања чланства, за које време нема обавезу плаћања чланарине. Одлуку о одобрењу статуса мировања чланства доноси Управни одбор Клуба. За време статуса мировања чланства статус чланства се не мења.

Окончањем чланства гасе се сви захтеви из чланског односа, осим захтеваКлуба за измирење заосталих финансијских обавеза.

Престанком својства члана Клуба престаје и мандат чланау органима и радним телима Клуба.

Престанком својства члана Клуба престаје и право учешћа у активностимаи организацији Клуба.

Сукоб интереса и забрана конкуренције

Члан 45.

Сви чланови Клуба, без обзира ком органу Клуба припадају, дужни су да поступајусавесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са законом и општимактима Клуба.

Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес не смеју користитиКлуб за лично богаћење, односно личне потребе.

Председник Клуба, запослени у Клубу и чланови Управе Клуба не могу директно или индиректно битиангажовани у конкурентској организацији у области спорта.

Сукоб интереса постоји ако суПредседник Клуба, запослени у Клубу или члан Управе Клуба односно ужи чланови њихових породица:

- уговорна страна у правном послу са Клубом;

- власник или на други начин у пословном односу са лицем изправног посла или радње које закључује уговор са Клубом или којеима финансијске интересе у том послу или радњи, по основу којихсе разумно може очекивати да утичу на поступање члана органаКлуба супротно интересу Клуба;

- под контролним утицајем стране из правног посла или радње илилица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, такода се основано може очекивати да то утиче на поступање чланаоргана Клуба, супротно интересу Клуба.

Повреда забране конкуренције и сукоба интереса из ст. 3. и 4. овог чланадаје Клубу право да накнаду штете и право да се послови које лице извршиза свој рачун признају као послови извршени за рачун Клуба.

У случају сукоба интереса, Клуб заступа председник Управног одбора Клуба, осим у случају кадје сам председник Управног одбора у сукобу интереса и тада Клуб заступа потпредседник Управног одбора.

Забрана дискриминације

Члан 46.

Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација лица уингеренцији Клуба и чланова Клуба, с обзиром на неко лично својство,статус, опредељење или уверење, у складу са законом.

Одредбе општих акта Клуба и чланова Клуба којима се утврђуједискриминација лица у њиховој ингеренцији – не примењују се, апојединачна акта којима се врши дискриминација - ништавна су.

У Клубу и код чланова Клуба није допуштено кршење слобода и правачовека и грађана.

Стручни рад

Члан 47.

Стручни рад у Клубу могу да обављају искључиво лица која имајуодговарајуће спортско звање у складу са законом (спортски стручњаци истручњаци у спорту).

Спортски стручњаци из става 1. овог члана су обавезни да се стручноусавршавају у складу са законом и општим актима Клуба.

Обављање спортских активности и спортских делатности

Члан 48.

Клуб и сви чланови Клуба у обављању спортскихактивности и спортских делатности, нарочито се ангажују на афирмацијидуха олимпизма, подстицању и афирмацију добровољног рада у спорту,борби против лажирања, сузбијању насиља у спорту.

Клуб и чланови Клуба остварују своје циљеве и обављају спортскеактивности и делатности у складу са законом, правилима Клубаи општим актима, потрвђеним конвенцијама у области спорта ипринципима утврђеним у документима међународних организација чија јечланица Република Србија.

Клуб и чланови Клуба обавезни су да обезбеде да бављење спортом будехумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природномсредином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво,одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортскомдуху и доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира наузраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, поли друго лично својство.

Спортисти

Члан 49.

Спортиста може да се бави једрењем као спортском активношћу аматерскиили професионално.

Професионални спортиста је лице које се бави једрењем у виду занимања.

Клуб је у обављању спортских активности обавезан да обезбеди услове забезбедно бављење спортиста спортским активностима, спортске стручњакеза вођење стручног рада, планирање и евиденцију стручног рада.

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА

Члан 50.

Облици организовања и рада Клуба су савети, комисије, одбори, секције и др.

Делокруг, надлежности, састав и начин рада појединих организационихделова и облика рада Клуба уређују се одговарајућим општим актима, којадоноси Управни одбор.

ОПШТА АКТА

Члан 51.

Општа акта Клуба су Статут, правилници и одлуке којима се на општиначин уређују одређена питања.

Статут, односно измене и допуне Статута усвајају се већином од укупногброја делегата Скупштине.

Предлог за промену Статута мора бити достављен делегатима Скупштиненајмање 10 дана пре одржавања Скупштине.

Амандмани на предлог Статута, односно измена и допуна Статутадостављају се писмено најкасније три дана пре седницеСкупштине.

Општа акта које доноси Управни одбор Клуба усвајају се већином одукупног броја чланова Управног одбора.

Сваки члан и сваки орган Клуба може дати иницијативу за подношење,односно измене и допуне одређеног општег акта Клуба.

ПОСТУПАК УСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ И ДРУГИХ ИЗВЕШТАЈА

Члан 52.

Годишње финансијске извештаје Клуба припрема квалификовано лице за обављање послова књиговодства и рачуноводства у складу са правилима и законом (клупски књиговођа или правно лице којем су ти послови додељени). Клуб мора имати именовано или ангажовано лице, квалификовано у складу са законом, за вођење пословних књига. Исто, уколико испуњава законске критеријуме, може бити из редова чланова Клуба.

Надзорни одбор Клуба даје мишљење о усаглашености достављених финансијских извештаја са пословањем Клуба и са финансијском и законском регулативом.

По добијању позитивног мишљења од стране Надзорног одбора Клуба, исти верификује Скупштина Клуба. По верификацији Скупштине, законски заступник Клуба овлашћен је исте регистровати по законској процедури.

Законски заступник Клуба је овлашћен да региструје годишње финансијске извештаје у складу са законском регулативом и уколико сазив седнице Скупштине на којој је најављена верификација извештаја Надзорног одбора Клуба о усаглашености годишњих финансијских извештаја не успе.

Остале финансијске извештаје (недељне и месечне извештаје о благајничком пословању Клуба, финансијске извештаје о реализацији појединих регата и манифестација, извештаје о трошењу наменских средстава и сл.) усваја Управни одбор Клуба а верификује Председник Клуба или лице које он овласти.

Усвајање осталих видова и врста извештаја у ингеренцији је оног органа Клуба који је донео одлуку о спровођењу неке активности или радње или прописао обавезу извештавања.

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 53.

Рад Клуба је јаван.

Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа Клуба,објављивањем одлука органа Клуба и благовременим и адекватниминформисањем јавности и чланова Клуба о активностима Клуба.

На седницама органа јавност изузетно може да буде искључена уколико се расправља оповерљивим питањима или о питањима или темама којима је додељен атрибут службене тајне.

Органи Клуба могу обезбедити јавност рада и тако што ће записнике, одлуке, информације и акте Клуба и органа Клуба достављати члановимаКлуба искључиво путем средстава елекронске комуникације - електронске поште или електронске огласне табле.

Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима ипредлозима усвојеним на седницама органа и тела и других скупова уКлубу и актуелним дешавањима у Клубу, путем средстава јавногинформисања, конференција за штампу или издавањем посебнихинформација и билтена.

Представник Клуба који даје податке и информацијe у вези са радом Клубаодговоран је за њихову тачност.

Ставове и определења Клубамогу да износе и заступајуискључивочланови Управе Клуба.

Члан 54.

Клуб има интернет сајт (страницу) на којој се објављују информације оКлубу, његовом раду, одлукама и општим актима.

Интернет презентација Клуба је службено гласило Клуба.

Клуб има електронску огласну таблу којој сваки члан има приступ.

Клуб обезбеђује и електронски приступ Статуту и свим општим актима Клуба сваком сбом члану.

Члан 55.

Статут и друга општа акта Клуба, као спортска правила из чл. 3. ст. 1. тач.20) и чл. 5. ст. 2. Закона о спорту, непосредно се примењују на сва лица којасу, непосредно или посредно, обухваћена надлежностима Клуба.

Статут и друга општа акта члана Клуба морају бити у сагласности са Законом о спорту и осталом законском регулативом, а у супротном су неважећи.

У случају несагласности општег акта Клуба или овог Статута са законом, примениће сеодредбе закона.

Члан 56.

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица Клубаморају бити у складу с општим актом Клуба и законом, а у супротном суништаве.

На одлуке као појединачне акте које доносе органи Клуба мора битиомогућено право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежанАрбитражни суд.

Лица у надлежности Клуба дужна су да пре покретања судског спора за утврђивање ништавности одлуке из става 1. и 2.овог члана поднесу жалбу, односно захтев за ревизију спорне одлукеАрбитражном суду.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 57.

Одлуку о статусним променама, осим о престанку рада Клуба, доносиСкупштина, на предлог Управног одбора, већином од укупног броја делегата Скупштине.

Клубпрестаје са радом у складу са законом, или по сили закона. Одлуку о престанку рада Клубадоноси Скупштина, ако се две трећине од укупног броја делегата Скупштине, на седнициСкупштине, писмено изјасне за престанак рада Клуба и ту одлуку овере својим именом ипрезименом написаним читко, штампаним словима, потписом и матичним бројем.

АНТИ-ДОПИНГ ПРАВИЛА

Члан 58.

Допинг је у супротности са фундаменталним принципима спорта имедицинском етиком.

Допинг је забрањен, како на такмичењима, тако и изван такмичења.

Под допингом се подразумева свака активност утврђена Законом оспречавању допинга у спорту Републике Србије.

Сви чланови Клуба су обавезни да поштују обавезеиз Закона о спречавању допинга у спорту.


ИМОВИМА И СРЕДСТВА

Члан 59.

Клуб стиче средства за постизање својих циљева из:

- прилога;

- чланарине;

- прихода од сопствених активности;

- спонзорстава;

- донација;

- поклона;

- субвенција;

- наслеђа;

- закупнине;

- дивиденди;

- јавних прихода;

- непосредног обављања других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности иактивности, у складу сазаконом;

- прихода предузећа, установа, агенција и других организација којимаје Клуб оснивач или суоснивач;

- других извора, у складу са законом.

 

Објекти и средства којима располаже и која стекне Клуб представљајуњегову својину.

Клуб одговара за своје обавезе целокупном својом имовином.

Чланови Управног одбора Клуба и Председник Клуба су, по правилу, солидарни финансијски налогодавци за располагање новчаним средствимаКлуба. Финансијски налогодавац може бити и само Председник Клуба или друго лице или члан Клуба којег он овласти.

Одлуке о висини појединих средстава из става 1. овог члана доносиУправни одбор Клуба.

Клуб има динарски и девизни рачун и преко својих рачуна послујесамостално.

Добит коју Клуб оствари у року пословне године искључиво се користи заостваривање статутарних циљева Клуба.

Члан 60.

Клуб управља и користи објекте и средства којима располаже или су мудати на коришћење.

Клуб може објекте и средства којима располаже, односно користи, дати накоришћење члановима Клуба, под условима увртђеним одлуком Управногодбора Клуба.

Поступање са имовином у случају престанка Клуба

Члан 61.

У случају престанка рада Клуба, имовина Клуба прелази на организацијукоја остварује исте или сличне циљеве као и Клуб, а ако такве организацијенема на град Суботицу.


ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОУЗРОКОВАНУ ШТЕТУ

Члан 62.

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју су гласањем заодређену одлуку проузроковали Клубу ако је та одлука донесена грубомнепажњом или с намером да се штета проузрокује.

За штету из става 1. овог члана не одговарају чланови који су били противдоношења штетне одлуке или су се уздржали од гласања.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине Клуба,Управног одбора Клуба или најмање трећинеделегата Скупштине.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

Општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од30 дана од дана ступања на снагу овог Статута.

До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети наоснову претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спортуили овим Статутом.

Члан 64.

Председник Клуба наставља са радом до истека мандата на који је биран у случају да му по изгласавању овог Статута Скупштина верификује мандат.У супротном, Скупштина Клуба бира новог Председника Клуба у складу са овим Статутом.

Чланови досадашњег Управног одбора Клуба настављају са радом до истека мандата на који су бирани у случају да им по изгласавању овог Статута Скупштина верификује мандат. У том случају, Скупштина бира петог члана Управног одбора и међу овим саставом бира председника и потпредседника Управног одбора. У супротном, Скупштина Клуба бира све нове чланове Управног одбора Клуба у складу са овим Статутом.

Постојећи Надзорни одбор Клуба се распушта доношењем овог Статута, а нови Надзорни одбор мора бити именован у року од 30 дана.

Остали органи Клуба чији је избор у ингеренцији Управе Клуба биће именовани у року од 30 дана.

Члан 65.

Сматра се да су чланови Клуба прихватили надлежност Арбитражног суда ускладу са овим Статутом даном ступања на снагу овог Статута.

Члан 66.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Клуба усвојен 14.12.2016. године и Пословник о раду Скупштине у Једриличарском клубу „Палић“ усвојен 14.12.2016. године.

Члан 67.

Овај Статут усвојен је на редовној седници Скупштине ЈК „Палић“ дана 24.03.2019. године и ступио је на снагу одмах.

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 08 februar 2021 19:15
 

KAMERA LIVE

Joomla Templates by Joomlashack
Top team Garage Door Denver